Home > Cymraeg
FacebookFacebook
Cymraeg

 

Cymraeg

Beth yw engage Cymru?

engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.

Ceir rhagor o wybodaeth am ymuno yma.

Darllenwch am ein prosiectau yma.

Pwy yw engage Cymru?

Caiff engage Cymru ei redeg gan: 

Angela Rogers, Cydlynydd Datblygu engage Cymru
Ffôn: 01834 870121
cymru@engage.org

 gyda chymorth Cynrychiolwyr Ardal gwirfoddol a Grŵp Datblygu.

engage Cymru mewn partneriaeth รข Chanolfan Grefft Rhuthun Seminar Hyfforddi DPP Cymunedau Ystyrlon

engage Cymru mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun

Seminar Hyfforddi DPP ‘Cymunedau Ystyrlon’

Dydd Mercher 9 Tachwedd, 10am – 4pm

Canolfan Grefft Rhuthun, Sir Ddinbych

 

Seminar hyfforddi dros ddiwrnod llawn yn edrych ar y modd mae orielau a gweithwyr creadigol proffesiynol yn ymgysylltu â chymunedau mewn modd bwriadol, ystyrlon a chynaliadwy sy’n dod â budd i bawb. Byddwn yn edrych ar egwyddorion a gwerthoedd ymgysylltu ystyrlon a’r posibiliadau a all ymddangos pan fyddwn ni’n gweithio’n gydweithredol ac yn harneisio ein doethineb cyfunol. Bydd y seminar yn archwilio’r canlynol:

-       Dynodi asedau a phosibiliadau lleol

-       Adeiladu capasiti cymunedau a’ch sefydliad/ymarfer eich hun

-       Creu llwyfannau ar gyfer cydweithio a chydweithredu

 

I bwy mae hwn?

Artistiaid, cyrff celfyddydol, swyddogion awdurdodau lleol, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu dulliau ystyrlon, pwrpasol a chynaliadwy o ymgysylltu a chyfranogi.

Beth yw hwn?

Cyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau panel a gweithgaredd ymarferol dan arweiniad arbenigwyr creadigol ysbrydoledig ym maes ymarfer cymdeithasol ac ymgysylltu/gweithredu cymunedol. Mae’r digwyddiad yn rhan o raglen Canolfan Grefft Rhuthun sydd wedi’i chyllido gan Paul Hamlyn ‘Beth yw Crefft?’ Ymhlith y cyfranwyr fydd:-

- Yr Athro Paul Haywood, Dirprwy Ddeon, yr Ysgol Gelf, Prifysgol Middlesex. Aelod o’r Socially Engaged Practices Research Cluster, y mae eu hymchwil wedi’i seilio mewn ymarfer, gan ganolbwyntio ar fenter ddiwylliannol sy’n gymdeithasol ymatebol a phrosesau cydweithio sy’n hybu canlyniadau artistig.

- Nathalie Camus, Rheolwr Portffolio, Pensaernïaeth/Celf a Chynaladwyedd a Chelf Gyhoeddus, CCC – bydd yn cyflwyno ac yn adfyfyrio ar raglen Syniadau, Pobl, a Lleoedd

- Canolfan Grefft Rhuthun – menter Llysgenhadon Crefft

- Rhaglenni Syniadau, Pobl, a Lleoedd o 3 rhanbarth yng Nghymru

 

Nod y digwyddiad fydd trafod y canlynol:

 

A – Beth yw gwerth perthynol (a) cyfraniad diwylliannol? Beth mae ‘cyfraniad’ yn ei olygu yng nghyd-destun gweithredu diwylliannol (gwneud neu gynhyrchu celf), sut ydym ni / ddylem ni gydnabod cyfraniad? Pwy yw’r ni / fi sy’n cael ei effeithio fwyaf gan weithredu diwylliannol?

 

B – Sut bethau yw adnoddau diwylliannol? Mewn cyfnod o lymder pa adnoddau sy’n hanfodol / angenrheidiol i gynnal cynhyrchu, cyfranogi, ymgysylltu a chyfnewid diwylliannol? Beth yw’r adnoddau y gallwch chi / fi / ni eu cynnig yn rhwydd?

 

C - Sut mae cynrychiolaeth yn treiddio i mewn i a thrwy gynhyrchu a chyfranogiad diwylliannol i adlewyrchu unplygrwydd neu wirionedd? Ydyn ni i gyd yn cael ein cynrychioli gan ddiwylliant swyddogol? Oes ots? A oes rhaid i’n hallbynnau diwylliannol gael cynulleidfa? Beth yw pwynt democratiaeth ddiwylliannol ystyrlon (gonest)?

 

Ffi

£10                         aelodau engage

£15                         y rhai nad ydynt yn aelodau o engage

Cyrraedd Canolfan Grefft Rhuthun: http://ruthincraftcentre.org.uk/contact/visiting-information/

Nodwch mai’r orsaf drên agosaf yw Wrecsam. Os oes angen cymorth arnoch i ddod i’r digwyddiad, gallai fod yn bosibl i ni drefnu rhannu lifft. Cysylltwch ag Angela Rogers yn engage Cymru am ragor o wybodaeth cymru@engage.org neu 01834 870121

Click here for further details and booking form.

Seminar Rhwydweithio ac Hyfforddiant, Celfyddyd mewn Iechyd a Lles.

Ymunwch â Helfa Gelf & Engage Cymru am ddiwrnod yn Storiel, Amgueddfa ac Oriel Gelf Bangor.  

Amcanion:  

- Archwilio gwaith ysbrydolgar ac arloesol ym maes y celfyddydau a iechyd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt

- Cynnig amrywiaeth o weithdai ymarferol ysbrydolgar wedi'u darparu gan arbenigwyr ym maes y celfyddydau, iechyd a lles

- Cefnogi cyfranogwyr yn eu datblygiad proffesiynol parhaus, gan gynnwys ystyriaeth o bolisïau ac agendâu Cymreig allweddol a rhaglenni a mentrau siroedd Gogledd Cymru

- Hybu a chynnig cyfleoedd gwerthfawr i rwydweithio

Cynulleidfa Darged:Artistiaid, sefydliadau celfyddydol, gweithwyr iechyd proffesiynol, hwyluswyr / cydlynwyr yn y celfyddydau.

Siaradwyr a hwyluswyr:

- Claire Ford, crëwr "We engAGE" - Creadigrwydd Digidol ar gyfer Pobl H n sy’n hybu chwilfrydedd a chysylltedd

- Teri Howson,Prifysgol Bangor, TheatrDementia & Dychymyg -gweithiwr proffesiynol sy'n ymddiddori yn y defnydd o le, y synhwyrau a chyfranogiad er mwyn creu profiadau therapiwtig

- Dr Maria Hayes, artist ac addysgwr gwobrwyol, a oedd yn gyfrifol am reoli prosiect llwyddianusArteffact2015 yng Ngogledd Cymru

- Sian Fitzgerald, Swyddog Datblygu'r Celfyddydau, Cyngor Sir Ddinbych -Ar goll mewn mewn Celfyddyd- un o raglenni Cyngor Sir Ddinbych a gyflwynwyd mewn pedair sir i bobl â dementia a'u gofalwyr

- Gwawr Roberts, Swyddog Datblygu'r Celfyddydau, Cyngor Sir Gwynedd 

- Liz Aylett, Pennaeth Therapïau Celf BIPBC a Rheolwr Rhaglen'Lles Creadigol'

- Andrea Davies, Cydlynydd Y Celfyddydau, Iechyd a Lles BIPBC,rhaglen'Lles Creadigol'

- Angela Rogers, engage Cymru - Rhwydwaith Cymru-gyfan ar gyfer y Celfyddydau, Iechyd a Lles

- Katie Trent, Cydlynydd Hyfforddiant, Helfa Gelf

Bydd sesiwn y prynhawn yn gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol lle byddwch yn cael blas o sesiynau y gellir eu cyflwyno wedi hynny i grwpiau o gleientiaid.

Cinio ysgafn a lluniaeth yn gynwysedig

Mwy o wybodaeth: Helfa Gelf

Please note that there are 8 tickets remaining for engage members for this event. The deadline for booking is 5.00pm on Wednesday 21 September. After this time, the tickets will be available for general booking.

Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA