FacebookFacebook
Engaging with older people - Cymraeg

2009-10

Yn 2009-10, bu engage Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol ar draws Cymru ar nifer o brosiectau ymchwil gweithredu yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phobl hŷn ynysig yn gymdeithasol. Datgelodd adroddiad mapio engage Cymru yn 2009 mai dim ond 3% o orielau Cymru oedd yn gweithio’n rhagweithiol gyda phobl hŷn. Mewn ymateb i hyn, a Strategaeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn, cyflenwodd engage Cymru gyfres o ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol yn canolbwyntio ar bobl hŷn yn ymgysylltu ag orielau, a chwe phrosiect ymchwil gweithredu pellgyrhaeddol mewn partneriaeth gyda’r awdurdodau lleol canlynol:

Gwynedd - Amgueddfa ac Oriel Gelf Bangor, yr artist Eleri Jones a phreswylwyr Cartref Gofal Plas Maesincla, Caernarfon
Sir Gaerfyrddin - Oriel Myrddin, yr awdur/bardd John Bilsborough a phreswylwyr dau gartref gofal
Ceredigion - Canolfan Celfyddydau Aberystywth, yr artist Becky Knight a phreswylwyr cartref gofal Bodlondeb
Rhondda Cynon Taf - Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon, yr artist Louise Carey ac Uned Dydd Cwmni Da i Bobl Hŷn
Abertawe - Oriel Gelf Glynn Vivian, yr artist Maureen O'Kane a grŵp o unigolion 50+ Casnewydd - Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, yr artist Helen Clifford a Grŵp Dysgu Amgen o bobl ifanc, a grŵp o fenywod hŷn BME
Ariannwyd y prosiectau gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Cyngor Celfyddydau Cymru (arian Loteri) a chyllid partneriaeth gan yr awdurdodau lleol.

Bu gofalwyr, artistiaid a rhanddeiliaid eraill yn cyfranogi yn y prosiectau ymchwil hyn fel ‘cyd-ymchwilwyr’. Roedd gan bob awdurdod lleol ei amcanion penodol ei hun, ond ar gyfer engage, yr amcanion eang cyffredinol oedd:

 • Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r celfyddydau gweledol ar draws Cymru i
 • gynulleidfa hŷn a allai fod â phrofiad cyfyngedig o gelf
 • Annog a datblygu creadigrwydd ymhlith y cyfranogwyr
 • Hybu cyfleoedd dysgu gydol oes
 • Gwella hunan-barch, hyder a rhyngweithio cymdeithasol cynyddol
 • Helpu i frwydro ynysu cymdeithasol, unigrwydd a diflastod

Mae pob un o’r amcanion uchod wedi’u cyflawni, ac mae’r manteision penodol i gyfranogwyr wedi cynnwys:

 • Rhyngweithio cymdeithasol cynyddol
 • Cynyddu hyder
 • Datblygu diddordebau mewn creadigrwydd
 • Darganfod eu horiel leol fel adnodd gwerthfawr
 • Gwell sgiliau symudedd/deheurwydd (yn enwedig pobl â phroblemau symudedd)
 • Cynnydd o ran gallu i wneud penderfyniadau a dewis, yn enwedig pobl â dementia (roedd tri o’r chwe phrosiect yn gweithio gyda phobl â dementia).

Canlyniadau annisgwyl:

Gofalwyr: mewn sawl achos ffurfiodd y gofalwyr gyswllt clos â’r prosiectau ac mewn un achos yn arbennig arweiniodd prosiect Gwynedd un gofalwr i ddatblygu ‘cert celf’ yn dilyn y prosiect, sydd erbyn hyn yn cael ei ddefnyddio’n rheolaidd gyda’r preswylwyr yn eu hystafelloedd. Mae hyn yn profi’n boblogaidd. Roedd y gofalwr wrth ei bodd â’r prosiect gan ei fod yn caniatáu iddi ‘gyfathrebu gyda’r preswylwyr heb fod ar sail feddygol neu angen yn unig’.

Teuluoedd: roedd aelodau teuluoedd preswylwyr cartrefi gofal wrth eu bodd yn gweld eu perthnasau’n ymgymryd â gweithgaredd creadigol ac wedi’u syfrdanu gan ansawdd y gwaith roedden nhw wedi’i gyflawni mewn ymateb i arddangosfeydd yn yr orielau.

Engaging with older people - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA