FacebookFacebook
Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Reach the Heights Cymraeg

Yn ystod 2012-2013 bu engage Cymru n gweithio gyda phum oriel partner ar draws Cymru i gyflenwi rhaglen Cyrraedd y Nod. Roedd y prosiectau hyn yn adeiladu ar raglen beilot Cyrraedd y Nod engage Cymru yn 2011.


Bydd adroddiad gwerthuso llawn ac astudiaethau achos ar gael yma yn fuan.

Newydd! Gwyliwch animeiddiadau a gwrandewch ar ddarnau sain a wnaed yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth fel rhan o r prosiect hwn


Darllenwch adroddiad gwerthuso 2011


Menter Llywodraeth Cymru yw Cyrraedd y Nod a r amcan yw lleihau r nifer o bobl ifanc yng Nghymru rhwng 11-19 oed sy n NEET (nad ydyn nhw mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth) neu sydd mewn perygl o hynny. Datblygwyd y prosiect i fanteisio ar gyfleoedd cyllido o raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yng Nghymru.

Roedd prosiectau engage Cymru yn annog pobl ifanc i ehangu eu dyheadau drwy ddarparu cyfleoedd iddyn nhw weithio gydag artistiaid, a gweld, deall a chyfranogi mewn amrywiol swyddogaethau yn yr orielau ac ystyried cyfleoedd addysg bellach neu swyddi yn y celfyddydau. Ym mhob un o r prosiectau, cyflawnodd y bobl ifanc amrywiaeth dda o sgiliau trosglwyddadwy ac ymarferol a helpodd y prosiectau yr orielau i ddatblygu partneriaethau newydd a chyfredol.


Cynlluniwyd prosiectau i gynorthwyo pobl ifanc i ail-ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant a dinasyddiaeth weithredol, gan ddechrau ar daith at gyflogaeth. Roedd pob prosiect yn unigryw, ac yn cynnwys cyfleoedd i weithio gydag artistiaid fel Michael Brennand-Wood yng Nghanolfan Grefft Rhuthun; curadu eu harddangosfa eu hunain yn Oriel Myrddin a chreu ffilm animeiddio yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth.

" [Mae r prosiect hwn wedi cynnig] cyfle i amlygu r cyfraniad sylweddol sydd gan addysg celf i w wneud i ennyn diddordeb dysgwyr anfodlon. Gan weithio gyda phobl ifanc sydd รข chefndiroedd heriol a phroblemau iechyd meddwl, mae n amlwg bod llawer yn chwilio am lais i gyfathrebu eu meddyliau a u profiadau. Mae gweithio gydag artistiaid a defnyddio gofod yr oriel i wneud eu datganiadau eu hunain yn eu rhyddhau a u grymuso."
- Louise Morgan, partner allanol, prosiect Oriel Myrddin

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA