Home > Cymraeg
FacebookFacebook
FacebookFacebook
Cymraeg

 

Cymraeg

Beth yw Engage Cymru?

Engage Cymru yw’r prif gorff aelodaeth ar gyfer addysg orielau yng Nghymru gyda thros 70 o aelodau, gan gynnwys addysgwyr oriel ac amgueddfa, swyddogion awdurdodau lleol ac artistiaid. Mae Engage Cymru yn hyrwyddo addysg orielau drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵpiau ardal rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol a thrwy ei brosiectau ymchwil.

Ceir rhagor o wybodaeth am ymuno yma.

Darllenwch am ein prosiectau yma.

Pwy yw Engage Cymru?

Caiff engage Cymru ei redeg gan: 

Angela Rogers, Cydlynydd Datblygu engage Cymru
Ffôn: 01834 870121
cymru@engage.org

gyda chymorth Cynrychiolwyr Ardal gwirfoddol a Grŵp Datblygu.Bydd Cynhadledd Engage 2018 yn archwilio’r croestoriad rhwng y celfyddydau, iechyd, llesiant ac addysg.

Fe’i cynhelir yn Oriel Gelf Whitworth ym Manceinion, sy’n ganolfan o ragoriaeth yn y celfyddydau ac iechyd. Rydym yn gwahodd addysgwyr, curaduron, ymchwilwyr, artistiaid a gwneuthurwyr polisi i drafod yr amrywiaeth enfawr o agweddau at y celfyddydau ac iechyd mewn ymarfer cyfredol.

Cydnabyddir yn eang bod ymgysylltu â’r celfyddydau nid yn unig yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant, ond hefyd gall gynorthwyo gydag ymadfer, gwella gofal iechyd, llesiant staff a helpu i leihau gwariant y GIG. Ceir llawer o waith rhyngddisgyblaethol yn y celfyddydau ac iechyd ym maes addysg orielau - mae timau dysgu ac ymgysylltu wedi creu partneriaethau gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, elusennau, artistiaid, technolegwyr ac ymchwilwyr Addysg Uwch a chlinigwyr ar draws y DU ac yn fyd-eang. O ofal mamolaeth a chyn-enedigol i henoed, mae gweithgaredd creadigol yn cael ei gofleidio ar gyfer mynd i’r afael â rhai o’r anghydraddoldebau iechyd sy’n wynebu cymdeithas heddiw.

Bydd Presgripsiwn Cymdeithasol yn cynnig golwg ar y ffyrdd niferus mae ymarferwyr yn cofleidio’r agenda celfyddydau ac iechyd, o ailfeddwl cynllunio trefol a chofleidio rhith-wirionedd i newid y ffyrdd mae clinigwyr yn cael eu hyfforddi a sut rydym ni’n mesur llesiant.

Bydd y sesiynau llawn yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol at ymgysylltu cymunedol a gwaith partneriaeth rhwng cyrff celfyddydol a chyrff o’r tu allan i’r celfyddydau.

Bydd sesiynau cyfochrog bach a gyflwynir mewn awyrgylch o ddialog beirniadol a chefnogol yn galluogi cynrychiolwyr i ddysgu am wahanol agweddau o waith y celfyddydau ac iechyd ar y tair thema ganlynol:

 • Ble a sut rydym ni’n byw, yn gweithio ac yn ymadfer
 • Llesiant
 • Ail-addysgu: artistiaid a chlinigwyr.

Bydd pwyllgor moeseg yn trafod cwestiynau’n ymwneud â lleisiant, casgliadau a chydraddoldeb yn lleoliad yr oriel. Bydd sesiwn gwib-fentora’n cynnig cyfle i gynrychiolwyr drafod materion proffesiynol - yn gyflym – gyda chydweithwyr o bob rhan o’r sector.

Bydd cyfranwyr sesiynau hefyd yn rhannu profiad ymarferol o amrywiol brosiectau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc, pobl hŷn, pobl â Dementia a’r rheini â chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Mae’r canlynol ymhlith y cyfranwyr:

 • Clive Parkinson, Cyfarwyddwr, The Manchester Institute for Arts, Health & Social Change a Darllenydd yn y Celfyddydau, Iechyd a Chyfiawnder Cymdeithasol
 • Rachel Massey, Rhaglennydd Celfyddydau a Llesiant, Parc Cerfluniau Swydd Efrog
 • Yr Athro Karen Ingham, Artist Rhyngddisgyblaethol a Chymrawd er Anrhydedd, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Abertawe a Choleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Jane Willis, Cyfarwyddwr, Willis Newson
 • Alex Coulter, Cyfarwyddwr Celfyddydau ac Iechyd y De Orllewin a Chadeirydd y Gynghrair Diwylliant, Iechyd a Llesiant
 • Phil George, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Rachel Blanche, Darlithydd mewn Polisi a Rheoli Diwylliannol, Prifysgol Queen Margaret Caeredin
 • Zoe Brown, Swyddog Allgymorth, Archifau ac Amgueddfeydd Tyne and Wear
 • Katie Pleydell, Cydlynydd Prosiectau Celf ac Ymgysylltu Elusen Imperial Health
 • Amal Khalaf, Curadur, Prosiectau, Oriel Serpentine
 • Iona McCann, Rheolwr Allgymorth, Celf mewn Gofal Iechyd
 • Katy McCall, Rheolwr Dysgu, Teuluoedd, Orielau Celf Manceinion
 • Natasha Rosling, Artist
 • Julie McCarthy, Rheolwr, Great Place, Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf

Cyhoeddir rhagor o gyfranwyr dros yr wythnosau nesaf Digwyddiadau’r ymylon Ochr yn ochr â phrif Gynhadledd Engage gwahoddir cynrychiolwyr i raglen o ddigwyddiadau’r ymylon gydag ymweliadau, sgyrsiau a gweithdai’n arddangos y celfyddydau gweledol a diwylliant ym Manceinion a’r ardal.

Mae’r rhain yn cynnwys gweithdy Celf a Meddylgarwch yn Oriel Gelf Manceinion, Gweithdy Cymdeithasol Llyfr Braslunio Amgueddfa Gelf Bury a gynhelir yn The Horsfall at 42nd Street, sgwrs ac arddangosfa gan Venture Arts Collective, a sgwrs yn cyflwyno And Breathe yn Oriel Gelf Manceinion a sesiwn ar Ymwybyddiaeth Ofalgar Integredig yn defnyddio casgliad ac arddangosfeydd y Whitworth. Mae nifer cyfyngedig o lefydd mewn rhai digwyddiadau felly mae’n hanfodol archebu lle. Ceir tâl o £5 am bob digwyddiad a nodwch fod digwyddiadau’r ymylon ar agor i gynrychiolwyr yn y gynhadledd a chyfranwyr yn unig.

Aelodau Personol Engage

£165

£145 Cynnig Cynnar*

Aelodau Sefydliadau Engage*

£285

£250  Cynnig Cynnar *

Ddim yn aelod**

£410

£360  Cynnig Cynnar *


Archebu

Cliciwch yma i archebu eich lle yn y gynhadledd a digwyddiadaur ymylon   * Os ydych yn archebu erbyn 17:00 ddydd Llun 17 Medi 2018  ** Mae aelodau Engage yn derbyn gostyngiadau ar docynnau’r Gynhadledd yn ogystal â buddion niferus eraill. Nodwch fod rhaid i’ch aelodaeth fod yn gyfredol ar adeg y digwyddiad er mwyn derbyn cyfraddau gostyngol i aelodau. Mae cost aelodaeth yn dechrau ar £34, cliciwch am ragor o wybodaeth   Nodwch os ydych yn archebu dros fwy nag un person y bydd angen i chi gwblhau ffurflen archebu i bob unigolyn sy’n mynychu.

Mae Engage yn ymrwymo i sicrhau bod y gynhadledd ar agor ac yn hygyrch i bawb. Os hoffech gael y ffurflen hon mewn fformat gwahanol neu os oes gennych chi anghenion penodol cysylltwch ag Ailbhe Mac Eoin, Swyddog Cyfathrebu ar 0207 729 5858, neu communications@engage.org Bydd ffi gweinyddu o £15 os byddwch yn canslo eich lle yn y gynhadledd; ni roddir ad-daliadau yn hwyrach na 15 diwrnod cyn y digwyddiad. Nid oes ad-daliad am ddigwyddiadau’r ymylon.

Help gyda chostau’r Gynhadledd Rydym ni’n falch i gynnig amrywiol fwrsariaethau a llefydd noddedig i helpu cydweithwyr na fyddent o bosibl yn gallu mynychu cynhadledd eleni fel arall.

Llefydd Noddedig Engage: Bydd Engage yn noddi’r llefydd yma a’u cost yw £70 yr un. Mae croeso i unrhyw gydweithwyr ymgeisio, gan gynnwys aelodau Engage a rhai nad ydynt yn aelodau, yn y DU (ar wahân i’r Alban) a thramor.

Bwrsariaethau Artist Hunangyflogedig: Cyllidir y bwrsariaethau hyn gan Engage, ac maent yn cynnwys tocyn am ddim i’r Gynhadledd a £100 at gostau teithio/llety. Mae croeso i Aelodau Personol Engage sy’n nodi eu bod yn artistiaid neu’n artist addysgwyr hunangyflogedig, yn y DU (ar wahan i’r Alban) a thramor, ymgeisio.  Bwrsariaethau Engage yr Alban: Cyllidir y bwrsariaethau hyn gan Engage yr Alban, ac maent ar gael i gynrychiolwyr sefydliadau celfyddydau gweledol yn yr Alban ac yn cynnwys tocyn i’r Gynhadledd a £100 at gostau teithio/llety.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth a chyflwyno cais. i gael newyddion diweddaraf y Gynhadledd, gwybodaeth am y cyfranwyr, amserlen y digwyddiad a manylion yr Ymylon:

Ewch i wefan Engage www.engage.org/asocialprescription Dilynwch Engage ar Twitter @engagevisualart #asocialprescription Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddi ar gyfer addysg orielau.

Rydym ni’n cefnogi addysgwyr, sefydliadau ac artistiaid yn y celfyddydau i gydweithio gyda chymunedau mewn gwaith dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu ac elwa o’r celfyddydau. Ceir rhagor o wybodaeth a chyfle i ymuno ag Engage ar www.engage.org

Digwyddiad Hyfforddi DPP Orielau Dementia-gyfeillgar Engage Cymru

Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018, 10am - 4pm, Oriel Myrddin, Caerfyrddin Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018, 10am - 4pm, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

Hyfforddiant datblygu proffesiynol un diwrnod llawn yw Orielau Dementia-gyfeillgar sydd wedi’i anelu at artistiaid, staff orielau ac unrhyw un sy’n dymuno cyfrannu at gyflwyno gweithgareddau’n seiliedig ar y celfyddydau gweledol gyda phobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. Caiff ei arwain gan arbenigwyr yn y maes a bydd yn cynnwys hyfforddiant Cyfeillion Dementia dan arweiniad Cymdeithas Alzheimer. Bydd hefyd yn cynnwys sesiwn ddysgu a rhannu ddilynol yn yr hydref.

Ceir tystiolaeth gynyddol fod gan sefydliadau cymdeithasol a diwylliannol - mawr a bach - botensial i wella ansawdd bywyd pobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae gan y celfyddydau gweledol ran sylweddol i’w chwarae yn y ffordd rydym ni’n gofalu am fywydau pobl a’u cyfoethogi wrth iddynt heneiddio, ac mae ymchwil newydd wedi arwain at ddatblygu llawlyfr i arwain artistiaid sy’n dymuno archwilio perthnasedd y celfyddydau gweledol mewn lleoliadau oriel.

Llawlyfr yr artistiaid - Dementia & Imagination: Research Informed Approaches to Visual Arts Interventions - yw sail yr hyfforddiant a gynigir gan Engage Cymru ac a hwylusir gan aelodau o’r tîm ymchwil hwn i edrych ar gynhwysion hanfodol, egwyddorion ac ymarfer i gyflwyno prosiectau diogel ac ysgogol yn seiliedig ar gelf i bobl sy’n byw gyda dementia. Dan arweiniad Dr Gill Windle o Brifysgol Bangor a Clive Parkinson o Arts for Health ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion gyda’r artistiaid Chris Lewis-Jones a Siân Hughes yn hwyluso, dyma gyfle unigryw i artistiaid fireinio a datblygu eu sgiliau yn yr ymarfer celfyddydau cymdeithasol pwysig hwn.

Cost

Pris llawn: £35
Aelodau Sefydliadol Engage: £30
Aelodau Personol Engage: £25

Gweler y PDF am gynnig aelodaeth arbennig i gael gostyngiad ar y cyfle hwn ac aelodaeth Engage


Ffurflen Archebu Seminar Hyfforddi DPP

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am archebu neu os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch ag Engage:

Ffôn: +44 (0)20 7729 5858

Ffacs: +44 (0)20 7739 3688

Ebost: info@engage.org

Cyfleoedd i ymuno â Grŵp Datblygu Engage a Chyngor Engage

Cyfleoedd i ymuno â Grŵp Datblygu Engage a Chyngor Engage

Grŵp Datblygu Engage Cymru

Mae Grŵp Datblygu Engage Cymru’n gweithredu fel grŵp llywio gwirfoddol ar gyfer gwaith Engage yng Nghymru, gan ddylanwadu ar raglennu, cefnogi rôl Cydlynydd Engage Cymru, cynrychioli’r sefydliad a chynnig profiad a sgiliau.

Ar hyn o bryd mae gennym ddau le gwag yn y gogledd a dau le gwag yn y canolbarth ar y grŵp ac rydym yn edrych am bobl i lenwi’r llefydd hyn.

Mae hwn yn gyfle i fod yn rhan o grŵp bywiog sy’n gweithio i godi proffil addysg oriel ac ymgysylltu â’r celfyddydau gweledol yng Nghymru. Mae Engage yn rhoi gwerth uchel ar gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol profiadol sy’n awyddus i gefnogi Engage Cymru a chynyddu effeithiolrwydd ein gwaith. Gwahoddir aelodau o’r Grŵp Datblygu i wasanaethu am dymor o bedair blynedd, y gellir ei estyn.

Fel aelod o Grŵp Datblygu Engage Cymru byddwch yn:

- Mynychu hyd at bedwar o gyfarfodydd Grŵp Datblygu bob blwyddyn – mae’r rhain fel arfer yn gyfarfodydd hanner diwrnod a gynhelir mewn un lleoliad gyda Skype neu ddolen telegynadledda gydag aelodau eraill o’r Grŵp Datblygu mewn rhanbarthau eraill

- Darparu cymorth i Gydlynydd Engage Cymru – fel arfer drwy gyswllt ffôn ac ebost rheolaidd

- Cynrychioli Engage mewn digwyddiadau yn y sector a helpu i gynllunio digwyddiadau hyfforddi a rhwydweithio Engage Cymru

- Gwneud sylwadau ar bapurau fel bo angen

- Gwasanaethu tymor o bedair blynedd

Aelodau cyfredol Grŵp Datblygu Engage Cymru yw:

- Lisa Edgar, Rheolwr Datblygu Addysg, Ffotogallery

- Eleri Wyn Evans, Pennaeth Dysgu, Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru-

- Thomas Goddard, artist 

- Cath Sherell, Addysgwr hunangyflogedig a chydlynydd prosiect

- Maggie James, artist/addysgwr oriel hunangyflogedig yn Bay Art

- Gwenno Jones, Rheolwr Celfyddydau Diwylliant a Digwyddiadau, Cyngor Sir y Fflint

- Mae cynrychiolydd o Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn mynychu cyfarfodydd o’r Grŵp Datblygu

 

Cynrychiolwyr Grŵp Ardal (Cyngor Engage)

Yn draddodiadol mae Grŵp Datblygu Engage Cymru wedi gweithredu ochr yn ochr â phedwar Cynrychiolydd Ardal sy’n cwmpasu rhanbarthau de, gogledd ddwyrain, gogledd orllewin a chanolbarth Cymru ac sy’n gwasanaethu ar Gyngor Engage. Mae’n bosibl cyfuno’r ddwy rôl – Cynrychiolydd Grŵp Ardal ac Aelod o’r Grŵp Datblygu, fel y mae rhai o’n haelodau presennol yn ei wneud.

Mae’r Cynrychiolwyr Ardal yn trefnu un neu ddau gyfarfod Grŵp Ardal y flwyddyn gan ddod ag aelodau o Engage yn eu rhanbarth at ei gilydd ar gyfer rhwydweithio a rhannu ymarfer. Maen nhw hefyd yn eistedd ar Gyngor aelodau Engage ac yn mynychu cyfarfodydd o Gyngor Engage. Cynhelir cyfarfodydd dair gwaith y flwyddyn, fel arfer dau yn Llundain ac un yn rhywle arall yn y DU a cheir cyfle i aelodau a staff drafod polisïau a rhaglenni’r sefydliad, yn ogystal â chlywed siaradwyr ar bynciau a gytunir sy’n berthnasol i’r sector ac ymarfer addysg oriel. Cynhelir cyfarfodydd nesaf y Cyngor ar 16 Mai 2017 yn Archifau Nottinghamshire, Nottingham ac ar 6 Medi yn Llyfrgell Coleg Goldsmiths, Llundain.

Y Cynrychiolwyr Grŵp Ardal yng Nghymru ar hyn o bryd yw:

- Gwawr Roberts, Swyddog Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Sir Gwynedd (y gogledd orllewin)

- Maggie James, artist/addysgwr oriel hunangyflogedig yn Bay Art (cynrychiolydd y de) (sydd hefyd yn aelod o’r Grŵp Datblygu)

 Y cyfleoedd sydd ar gael yw:

1. Cynrychiolydd Ardal y canolbarth

2. Cynrychiolydd Ardal y gogledd ddwyrain 

Gofynnwn i’r Cynrychiolwyr Ardal wasanaethu am dymor o chwe blynedd. Ystyrir rhannu’r rôl.

Mae manteision bod yn Gynrychiolydd Grŵp Ardal neu’n Aelod Gwirfoddol o’r Grŵp Datblygu yn cynnwys:

- Cyfle i gyfrannu at waith Engage

- Bod yn rhan o rwydwaith o gymheiriaid sy’n ymwneud ag addysg oriel yn y DU

- Mynychu cynadleddau a digwyddiadau Engage

Mae manteision bod yn aelod o’r Cyngor yn cynnwys:

- Gostyngiad o 20% ar gynadleddau a seminarau hyfforddi yn y DU a drefnir gan Engage yn ganolog gyda mewnbwn gan Engage Cymru ac Engage Scotland

- Y cyfle i gyfrannu at bolisi a strategaeth addysg oriel ar draws y DU

- Bod yn rhan o rwydwaith o bobl allweddol sy’n ymwneud ag addysg oriel yn y DU

- Cyngor ac arweiniad ar gysylltu â sefydliadau allweddol yn y DU ac mewn gwledydd eraill

- Y cyfle i rwydweithio gyda chydweithwyr a ffurfio partneriaethau’n lleol ac yn genedlaethol

Caiff treuliau teithio am fynychu cyfarfodydd o’r Cyngor eu had-dalu i aelodau. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion hunangyflogedig a gallwn dalu treuliau teithio a £160 y dydd am enillion a gollwyd.

Y broses ddethol

Bydd ceisiadau ar gyfer y Grŵp Datblygu yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Grŵp Datblygu a’r Cynrychiolwyr Grŵp Ardal, Cyngor Engage a Bwrdd Engage. Ein nod yw sicrhau grŵp cytbwys sy’n adlewyrchu aelodaeth Engage yng Nghymru ac sy’n cynnig cyfuniad amrywiol o sgiliau a phrofiad.

Sut i ymgeisio

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad bydd angen i chi gael cefnogaeth eich rheolwr i ymgymryd â’r rôl hon.

Does dim rhaid i chi fod yn aelod cyfredol o Engage i ymuno â’r Grŵp Datblygu ond byddai’n help pe baech yn deall y gwaith mae Engage yn ei wneud. Bydd angen i chi ymuno fel aelod os cewch eich penodi.

Rhaid i chi fod yn aelod cyfredol o Engage i ymgeisio am rôl Cynrychiolydd Ardal ar y Cyngor.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I ymgeisio, anfonwch ebost erbyn hanner dydd ar 13 Mai 2017 at Angela Rogers yn Engage Cymru, cymru@engage.org gan egluro:

- Pa rôl rydych chi’n ymgeisio amdani

- Pam eich bod yn awyddus i ymuno â Grŵp Datblygu Cymru a/neu pam yr hoffech chi ddod yn Gynrychiolydd Grŵp Ardal

- Beth ydych chi’n teimlo y gallech chi ei gyfrannu a’i ennill o gymryd rhan

- Anfonwch hanes cryno o’ch gwaith a CV

Ffoniwch Angela Rogers, Cydlynydd Engage Cymru am sgwrs anffurfiol ynghylch ymuno â Grŵp Datblygu Engage Cymru: 

Ffôn 01834 870121 neu ebost: cymru@engage.org

 

Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA
Arts Council EnglandCreative Scotland
Arts Council of Wales