Wythnos Celf i Blant

29 Mehefin – 19 Gorffennaf 2020

Rhaglen ar draws y DU yw Wythnos Celf i Blant a gaiff ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysg Orielau.

Yn 2020, cynhelir Wythnos Celf i Blant ar-lein, gartref ac mewn ysgolion dros dair wythnos ym mis Mehefin a mis Gorffennaf. Bydd pob wythnos yn canolbwyntio ar thema benodol.

Themâu 2020 yw…

  • Wythnos 1 (o 29 Mehefin): Byd Natur
  • Wythnos 2 (o 6 Gorffennaf): Pontio’r Cenedlaethau
  • Wythnos 3 (o 13 Gorffennaf): Llythrennedd ac Ysgrifennu Creadigol

Gwahoddir ysgolion, orielau, amgueddfeydd a grwpiau cymunedol i gynllunio a chofrestru gweithgareddau celfyddydau gweledol i blant a theuluoedd. Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc, ynghyd â’u hathrawon, rhieni a gofalwyr, gymryd rhan mewn gweithgareddau celf ymarferol gydag artistiaid, gwneuthurwyr ac addysgwyr.

Dros y misoedd diwethaf, mae pandemig COVID-19 wedi amlygu pa mor hanfodol yw creadigrwydd a’r celfyddydau gweledol ar gyfer dysgu, cysylltu a llesiant. Er bod ein cyrchfannau, ein sefydliadau diwylliannol a rhai adeiladau ysgolion ar gau, mae cymryd rhan yn y celfyddydau gweledol yn bwysicach nag erioed.

Pwy sy’n gallu trefnu digwyddiad neu weithgaredd?

Oherwydd yr ansicrwydd ynghylch pryd y gall lleoliadau diwylliannol a chymunedol gynnal digwyddiadau’n ddiogel, mae Wythnos Celf i Blant 2020 yn canolbwyntio ar weithgareddau ac adnoddau ar-lein o bell i’r cartref a’r ysgol.

Mae croeso i leoliadau a sefydliadau o bob lliw a llun gofrestru digwyddiadau a gweithgareddau – o lyfrgelloedd i neuaddau cymunedol, lleoliadau treftadaeth a pharciau gwledig, ysgolion ac wrth gwrs amgueddfeydd ac orielau. Gall artistiaid a gwneuthurwyr unigol gymryd rhan hefyd.

Gall y gweithgareddau amrywio o sesiwn wedi’i ffrydio’n fyw gydag artist neu becynnau gweithgaredd arbennig, i heriau digidol yn cysylltu gyda chasgliadau ar-lein, adnoddau ffisegol a gaiff eu dosbarthu drwy’r post neu weithgaredd dros y ffôn – meddyliwch yn greadigol! Caiff y digwyddiadau a’r gweithgareddau eu hidlo yn ôl oed a lleoliad, felly meddyliwch a hoffech chi gysylltu â hanes neu berson penodol o’ch ardal leol a pha grwpiau oedran yr hoffech chi ymgysylltu â nhw.

Mae croeso i drefnwyr ailedrych ar adnoddau a gweithgareddau sy’n bodoli eisoes i’w rhaglennu ar gyfer Wythnos Celf i Blant 2020. Os oes gennych chi weithgareddau, ymgyrch neu raglen eisoes ar waith, meddyliwch sut y gallech ymateb i themâu eleni, ac ymunwch!

Rhaid i’r holl ddigwyddiadau neu weithgareddau cofrestredig, ac eithrio digwyddiadau preifat a gofrestrir gan ysgolion neu sefydliadau, fod am ddim neu ar gost isel, a rhaid bod modd eu cyrchu neu eu dosbarthu o bell. Bydd trefnwyr yn derbyn cymorth gan Engage i gynllunio, rhedeg a rhoi cyhoeddusrwydd i’w digwyddiadau neu weithgareddau.

Bydd cofrestru’n agor ddiwedd mis Mai 2020.

Pam fyddech chi am gymryd rhan?

Mae Wythnos Celf i Blant yn gyfle gwych i annog teuluoedd, plant a phobl ifanc ac ysgolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, creadigol na fydden nhw efallai wedi rhoi cynnig arnyn nhw o’r blaen.

Yn 2019 cymerodd dros 17,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion ran mewn digwyddiadau mewn cyrchfannau ledled y DU. Dywedodd y trefnwyr fod 62% o’r cyfranogwyr yn ymwelwyr tro cyntaf â’u lleoliad. Roedd 32% o’r cyfranogwyr yn gynulleidfaoedd cwbl newydd i’r celfyddydau.

Drwy werthuso, fe wyddom fod Wythnos Celf i Blant yn gyfle gwerthfawr i leoliadau ac unigolion estyn allan at gynulleidfaoedd newydd a chymryd rhan mewn digwyddiad cenedlaethol.

Oes cefnogaeth ar gael?

Mae 6 grant o £750 ar gael i sefydliadau gomisiynu addysgwyr oriel neu artistiaid llawrydd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i gynhyrchu neu arwain gweithgaredd newydd yn ystod Wythnos Celf i Blant.

I ymgeisio rhaid i sefydliadau fod yn aelodau o Engage. Ceir rhagor o wybodaeth am ddod yn aelod o Engage yma.

Mae 10 grant o £200 ar gael i sefydliadau ar draws y DU gefnogi digwyddiadau neu weithgaredd newydd neu sydd eisoes ar waith i blant a phobl ifanc fregus, yn cynnwys cynulleidfaoedd heb fynediad digidol.

Nid oes rhaid i sefydliadau fod yn aelodau o Engage i ymgeisio. Mae croeso i aelodau Engage ymgeisio am y ddau grant.

Mae gen i gwestiynau – pwy ddylwn i gysylltu â nhw am gymorth?

Mae ein tîm wrth law i gynnig cefnogaeth i’ch digwyddiad – os oes gennych chi gwestiynau cysylltwch â info@childrensartwythnos.org.uk neu ffoniwch 07483 319 951.

Caiff Wythnos Celf i Blant ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysg Orielau ac fe’i cefnogir yn 2020 gan Arts Council England, Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru, The D’Oyly Carte Charitable Trust and Garfield Weston Foundation.

This event is open to the public.