Datgloi Diwylliant: hawl i blant a phobl ifanc

Bydd Cynhadledd Engage 2019 yn edrych ar fanteision a heriau mynediad pobl ifanc at y celfyddydau, gan archwilio ymarfer gorau, partneriaethau a pholisïau yn y sector.

Mae’r celfyddydau a diwylliant yn cynnig lens sy’n galluogi plant a phobl ifanc i ddatblygu eu dealltwriaeth ohonyn nhw eu hunain a’r byd ehangach. Mae’n creu lle i blant a phobl ifanc ffurfio eu meddyliau, eu teimladau a’u dyfodol. Mae mynediad at y celfyddydau’n hawl ddynol sylfaenol, eto dyw llawer o blant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai mwy ymylol, ddim yn cael y cyfle hwn. Gyda hyn mewn golwg mae Cynhadledd Engage 2019 yn tynnu ei hysbrydoliaeth o City of Dreams, rhaglen ddeng mlynedd gyffrous sy’n cynnig mynediad i bob plentyn a pherson ifanc yn Newcastle a Gateshead at y celfyddydau a diwylliant.

Cyfranwyr allweddol y gynhadledd fydd y bobl ifanc, y bydd eu lleisiau’n creu darlun ar draws y DU o’u mynediad diwylliannol presennol a sut y gellir cyflwyno diwylliant ar eu telerau nhw. Bydd enghreifftiau o ymarfer gorau’n canolbwyntio ar waith arloesol sy’n helpu plant a phobl ifanc i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hwynebu (rhai real a rhai canfyddedig) ac yn eu cofleidio fel arweinwyr a chyd-grewyr. Bydd cynrychiolwyr yn clywed gan gyrff ac unigolion sy’n cynnig llais i’r rhai nas clywir. Bydd arbenigwyr yn arddangos rhaglenni lle mae mynediad at y celfyddydau wedi’i greu neu ei wella i bobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig, anableddau a phroblemau iechyd meddwl, yn ogystal â’r rheini sy’n wynebu amgylchiadau heriol fel ynysu gwledig ac amddifadedd economaidd-gymdeithasol.

Caiff y gynhadledd ei hagor gyda phrif anerchiad gan Sharna Jackson, Cyfarwyddwr Artistig Site Gallery yn Sheffield, ac awdur llenyddiaeth plant. Bydd Sharna yn myfyrio ar ei phrofiad ar draws amrywiol rolau yn y sector diwylliannol, oll wedi’u sbarduno gan awydd i sicrhau bod pobl ifanc amrywiol anniddig yn cael cymorth i gyrchu’r celfyddydau a diwylliant.

Dhikshana Turakhia Pering, Cynhyrchydd Pobl Ifanc, Brent 2020 – London Borough of Culture, fydd yn cyflwyno’r prif anerchiad ar ail ddiwrnod y gynhadledd. Bydd Dhikshana yn trafod beth mae cyd-gynhyrchu gyda phobl ifanc yn ei olygu, gan dynnu ar ei phrofiad gyda Brent Blueprint Collective, sy’n rhannol yn rhaglen arweinyddiaeth, grŵp pwyso a melin drafod sy’n sicrhau bod lleisiau ifanc Brent yn cael eu clywed.

Mae 2019 yn gyfnod diddorol o ran polisi ac ymarfer. Bron i ddegawd ar ôl y Cwricwlwm Rhagoriaeth a gyflwynwyd yn ysgolion yr Alban, mae cwricwlwm newydd yn cyrraedd Cymru ac yn addo mwy o gefnogaeth i’r celfyddydau. Yn Lloegr mae gwaith y Bridge Organisations a gefnogir gan Gyngor y Celfyddydau a’r Partneriaethau Addysg Ddiwylliannol Lleol yn hybu’r arlwy diwylliannol sydd ar gael i bobl ifanc ar sail lle. Bydd y pynciau hyn yn rhan o raglen y gynhadledd ochr yn ochr â gweithdy gan yr artist addysgwr cymdeithasol Jack Brown. Bydd Jack yn herio’r cynrychiolwyr i ystyried pa gyfyngiadau mae amgylcheddau gwahanol yn eu gosod ar greadigrwydd pobl ifanc.

Ceir galwad cynyddol i amrywio’r gweithlu diwylliannol a darparu llwybrau hygyrch i blant a phobl ifanc i’r economi greadigol. Bydd addysgwyr, mentoriaid ac arloeswyr digidol yn amlygu ffyrdd o gefnogi pobl ifanc i yrfaoedd creadigol. Bydd y gynhadledd yn cynnig syniadau diriaethol ac astudiaethau achos.

Yn bennaf, bydd y gynhadledd yn wahoddiad i weithredu. Sefydlwyd Engage ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, yn yr un flwyddyn ag y cyhoeddwyd Confensiwn y CE ar Hawliau’r Plentyn. Mae hwn yn gyfle i adfyfyrio ar yr hyn sy’n wahanol i blant a phobl ifanc heddiw, beth allai’r dyfodol ei gynnig ac ystyried sut y gall partneriaethau a ffyrdd newydd o feddwl esgor ar wir newid.

Bydd y digwyddiad yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n gweithio ym maes addysg ddiwylliannol, yn enwedig y rheini sy’n ymwneud â’r celfyddydau gweledol a threftadaeth ar draws y DU a thu hwnt. Gall cynrychiolwyr ddisgwyl cael syniadau a gweithredoedd diriaethol i’w cynnwys yn eu gwaith eu hunain. Bwriad y gynhadledd yw dechrau sgwrs, annog addysgwyr i feddwl yn wahanol a gwrando’n ofalus ar leisiau ifanc.

Bydd y canlynol ymhlith y cyfranwyr:

  • Sharna Jackson, Cyfarwyddwr Artistig Site Gallery, Sheffield, ac awdur llenyddiaeth plant. Bydd Sharna yn myfyrio ar ei phrofiad ar draws amrywiaeth eang o rolau yn y sector diwylliannol, oll wedi’u sbarduno gan awydd i sicrhau bod pobl ifanc amrywiol, anniddig yn cael cymorth i gyrchu’r celfyddydau a diwylliant.
  • Dhikshana Turakhia Pering, Cynhyrchydd Pobl Ifanc, Brent 2020 – London Borough of Culture, fydd yn cyflwyno’r prif anerchiad ar ail ddiwrnod y gynhadledd. Bydd Dhikshana yn trafod beth mae cyd-gynhyrchu gyda phobl ifanc yn ei olygu, gan dynnu ar ei phrofiad gyda Brent Blueprint Collective, sy’n rhannol yn rhaglen arweinyddiaeth, grŵp pwyso a melin drafod sy’n sicrhau bod lleisiau ifanc Brent yn cael eu clywed.
  • Ben Dickenson, Cynhyrchydd Gweithredol, City of Dreams gyda Bethan Kitchen a Nick Hind, Hyrwyddwyr City of Dreams. Bydd Ben yn cyflwyno ‘City of Dreams’, strategaeth 10-mlynedd ar draws Newcastle a Gateshead cyn i Bethan a Nick gyflwyno canfyddiadau’r ‘Big Culture Conversation’ diweddar.
  • Holly Ball, Pennaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Curious Minds. Bydd Holly yn cyflwyno gwybodaeth am ‘Trailblaze’, rhan o arlwy Curious Minds i bobl ifanc mewn amgylchiadau personol heriol i gael profiad gwaith rhan amser gwerthfawr â thal mewn rôl yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol.
  • Val Tobiass, Cydlynydd Dysgu ac Ymgysylltu (Ysgolion), Berwick Visual Arts and The Maltings, a Dr Judy Thomas, Uwch-ddarlithydd Celf Gain / Cyd-gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (Cyfadran y Celfyddydau) Prifysgol Northumberland. Bydd Val a Judy yn rhannu canfyddiadau prosiect a gyllidwyd gan Sefydliad Paul Hamlyn ‘Create, Aspire, Transform (CAT): North Northumberland Schools Cultural Education Leadership Programme’.
  • Melanie Burgess, Rheolwr Ardal (North of Tyne), Culture Bridge North East. Bydd Melanie yn rhannu gwaith Culture Bridge North East, Bridge Organisation y Gogledd Ddwyrain a gyllidir gan Gyngor y Celfyddydau Lloegr a gwaith Partneriaethau Addysg Ddiwylliannol yn yr ardal leol.
  • Will Sadler, Cyfarwyddwr Datblygu ac Andrew Coats, Cyfarwyddwr Creadigol, Beacon Films CIC. Bydd Will ac Andrew yn cyflwyno gwaith Beacon Films CIC, cwmni hyfforddi a chynhyrchu yn Newcastle ar gyfer gwneuthurwyr ffilm ag anableddau dysgu, awtistiaeth ac anghenion ychwanegol. Bydd Will ac Andrew yn cael cwmni’n gwneuthurwyr ffilm Adam a Paul fydd yn arwain y cynrychiolwyr mewn sesiwn grwp rhyngweithiol yn edrych ar sut i wneud ffilm ar eich ffôn clyfar/tabled.
  • Jack Brown, Artist Addysgwyr. Bydd Jack yn cyflwyno sesiwn grwp yn edrych ar wrthddywediadau celf mewn ysgolion a dewis creadigol mewn systemau sy’n cyfyngu ar ddewis creadigol.
  • Briana Pegado, Sylfaenydd, Gŵyl Celfyddydau Myfyrwyr Caeredin, a Chyfarwyddwr Gweithredol arfaethedig Creative Edinburgh. Bydd Briana yn siarad am ei phrofiad o wirfoddoli fel ffordd i gael profiad yn y sector diwylliannol, y gwersi a ddysgwyd o redeg Gŵyl Celfyddydau Myfyrwyr Caeredin a phrofiad ar draws amrywiol sefydliadau yng Nghaeredin a thu hwnt.

Digwyddiadau ymylol

Ochr yn ochr â phrif Gynhadledd Engage gwahoddir cynrychiolwyr i raglen o ymweliadau, sgyrsiau a gweithdai ymylol sy’n arddangos y celfyddydau a diwylliant gweledol yn Newcastle a Gateshead a’r ardal.

Mae’r rhain yn cynnwys Baltic, Discovery Museum, Hatton Gallery, Laing Gallery, New Writing North, Theatre Royal, Tyneside Cinema a Word Rap Project.

Archebu

Aelodau Personol Engage £150 (Pris gostyngol) *£175
Aelodau Sefydliadol Engage £260 (Pris gostyngol) *£300
Ddim yn aelod ** £360 (Pris gostyngol) *£420

* Os archebir erbyn 5:00pm dydd Mercher 19 Medi 2019 

** Mae aelodau Engage yn derbyn gostyngiadau ar holl ddigwyddiadau Engage, gan gynnwys ein cynhadledd flynyddol. Nodwch fod rhaid i aelodaeth fod yn gyfredol ar adeg y digwyddiad er mwyn cael derbyn cyfraddau gostyngol i aelodau. Mae cost aelodaeth yn dechrau o £3.25 y mis. Ewch i engage.org/join i ddod yn aelod.

Nodwch os ydych chi’n archebu ar gyfer mwy nag un person y bydd angen i chi gwblhau ffurflen archebu ar gyfer pob person sy’n dod.

Os byddwch yn canslo eich lle ar y gynhadledd codir ffi weinyddol o £15; ni roddir unrhyw ad-daliad yn hwyrach na 15 diwrnod cyn y digwyddiad. Does dim ad-daliad ar gyfer digwyddiadau ymylol. Archebion yn cau 5:00 pm dydd Mercher 9 Hydref.

Bwrsariaethau

Rydym ni’n falch i gynnig amrywiaeth o fwrsariaethau a llefydd gyda chymorth i helpu cydweithwyr na fyddent fel arall yn gallu dod i’r Gynhadledd eleni:

Llefydd gyda Chymorth Engage

Noddir y llefydd hyn gan Engage gan gostio dim ond £70 yr un. Mae ceisiadau ar agor i bob cydweithiwr, gan gynnwys y rhai sydd ac nac sydd yn aelodau o Engage yn y DU a thramor.

Bwrsariaethau Artist Llawrydd

Cyllidir y bwrsariaethau hyn gan Engage, ac maen nhw’n cynnwys tocyn am ddim i’r Gynhadledd a £100 at gostau teithio/llety. Mae’r ceisiadau ar agor i Aelodau Personol o Engage sy’n uniaethu fel artistiaid neu addysgwyr artistiaid llawrydd, yn y DU a thramor.

Bwrsariaethau Engage Cymru

Cyllidir tri lle drwy fwrsariaethau Engage Cymru i ymarferwyr creadigol llawrydd o Gymru sy’n gweitho ym maes addysg orielau neu’r celfyddydau gweledol ac maen nhw’n cynnwys tocyn i’r Gynhadledd a hyd at £250 at gostau teithio/llety.

Bwrsariathau Engage Scotland

Cyllidir pum lle drwy fwrsariaethau Engage Scotland i gynrychiolwyr o gyrff celfyddydau gweledol yn yr Alban, ac maen nhw’n cynnwys tocyn i’r Gynhadledd a hyd at £140 at gostau teithio/llety.

Soapbox

Gwahoddir Cynrychiolwyr Cynhadledd Engage i gyflwyno cynigion i gymryd rhan yn y sesiwn Soapbox ddydd Mawrth 5 Tachwedd.

Mae’r Soapbox yn cynnig cyfle i gydweithwyr gyflwyno i fynychwyr y Gynhadledd ar brosiect, maes gwaith neu ymchwil penodol. Nid oes rhaid i gyflwyniadau Soapbox fod yn gysylltiedig â thema’r Gynhadledd. Ni ddylai’r cyflwyniadau fod dros 6 munud o hyd.

Mae Engage yn derbyn cefnogaeth gan: