Dyfodol addysg orielau a’r celfyddydau gweledol

Ymunwch ag Engage ac Engage Scotland yn y digwyddiad datblygu proffesiynol dwys hwn i addysgwyr oriel a chelfyddydau gweledol lefel uwch ac ar ganol eu gyrfa, dan ofal Dundee Contemporary Arts (DCA), V&A Dundee a Hospitalfield, Arbroath

Roedd yn wych cael cyfnod allan o amserlen hynod brysur i adfyfyrio ar fy ymarfer cyfredol, fy swydd a fy rôl a chael sgyrsiau gyda chydweithwyr yn y sector oedd yn cynnig gwaith meddwl a chyfnewid

Cyfranogwr yn y digwyddiad dysgu gyda chymheiriaid, 2017

Cymerwch amser i rannu ac adfyfyrio ar ymarfer ac ymchwil cyfredol o ran addysg ac ymchwil ym maes orielau a’r celfyddydau gyda chydweithwyr o bob rhan o’r DU a thu hwnt. Gwahoddir cyfranogwyr i gyflwyno neu redeg gweithgaredd neu weithdy i’w cymheiriaid yn DCA neu V&A Dundee. Ceir ymweliadau â Hospitalfield, Arbroath, ac i leoliadau celfyddydau gweledol eraill yn Dundee.

Mae hwn yn gyfnod amserol i fyfyrio ar ddyfodol addysg orielau a’r celfyddydau gweledol. Sefydlwyd Engage ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, tra bo DCA a’i raglen dysgu’n dathlu ugain mlynedd o ymarfer eleni. Ar y llaw arall mae V&A Dundee yn fenter newydd ond yn seiliedig ar linach gyfoethog o waith addysgol mewn amrywiaeth eang o amgueddfeydd ac orielau ar draws y DU. Mae’n arbennig o briodol ein bod yn cynnal y digwyddiad hwn yn Dundee, dinas sydd wedi cofleidio adfywio diwylliannol dros y blynyddoedd diwethaf.

Gwahoddwn gydweithwyr i adfyfyrio ar yr hyn y gallai dyfodol addysg orielau a chelfyddydau gweledol fod dros y tri degawd nesaf yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae addysg celf a dylunio dan bwysau ar draws y DU, fel y mae adnoddau i artistiaid a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ar gyfer addysg a gweithgaredd cyfranogol. Y tu hwnt i hyn, mae’r byd yn wynebu heriau amgylcheddol, cymdeithasol ac ariannol enfawr.

Fel ymarferwyr, yn aml rydym ni’n rhuthro o un prosiect i’r nesaf. Mae digwyddiad dysgu cymheiriaid Engage yn gyfle gwych i gymryd golwg hirach, a meddwl sut y gall eich gwaith eich hun a’ch sefydliad gael effaith.

Byddwn yn trafod a yw’n bosibl i addysg orielau a chelfyddydau gweledol fod â rôl actifydd i fynd i’r afael â materion byd-eang. Oes modd herio’r diffyg democratiaeth ddiwylliannol? Sut gall sefydliadau celfyddydol gofleidio mwy o amrywiaeth artistig a gweithlu sy’n adlewyrchu’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu’n well?

Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan y siaradwyr canlynol:

  • Sarah Derrick, Pennaeth Dysgu, DCA
  • Joanna Mawdsley, Pennaeth Dysgu, V&A Dundee
  • Lucy Byatt, Cyfarwyddwr, Hospitalfield, Arbroath

Dyddiadau, amseroedd, lleoliadau

Diwrnod 1: Mawrth 24 Mawrth, 10:00 am – 5:00 pmLleoliad: DCA
Diwrnod 2: Mercher 25 Mawrth, 10:00 am – 5:00 pmLleoliad: V&A Dundee
Diwrnod 3: Iau 26 Mawrth, 10:00 am – 3:00 pmLleoliad: Hospitalfield, Arbroath

Costau mynychu

  • Aelodau Personol Engage: £150
  • Aelodau Sefydliadol Engage: £250
  • Ddim yn aelod: £300

Mae’r ffi’n cynnwys costau mynediad, siaradwyr, lluniaeth ysgafn a chinio ddydd Mawrth 24, dydd Mercher 25 a dydd Iau 26 Mawrth 2020. Nid yw’n cynnwys llety, teithio o gwmpas Dundee ac i Arbroath, diodydd a chinio nos. Ceir cyfle i gyfranogwyr gyd-giniawa nos Fawrth 24 Mawrth, ond ni fydd Engage yn talu am hyn.

Mae cost aelodaeth Engage yn dechrau ar £3.25 y mis, ac mae’n cynnwys llu o fuddion, fel hyd at 50% o ostyngiad ar ein hyfforddiant a’n digwyddiadau. Darllenwch fwy am ddod yn aelod o Engage.

Mae archebu’n cau ddydd Llun 17 Chwefror 2020

Llefydd noddedig

Mae’n bleser gan Engage gynnig dau le noddedig i unigolion i’r digwyddiad hwn ar gost o £100 yr un. Ni chynhwysir treuliau.

Nodwch fod rhaid i ymgeiswyr am y llefydd hyn fod yn aelodau o Engage. Gellir gwneud cais am lefydd noddedig ar y ffurflen archebu. Caiff ymgeiswyr eu hysbysu a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio erbyn dydd Mercher 12 Chwefror 2020.

Y lleoliadau

DCA

Canolfan celf gyfoes o fri rhyngwladol yw Dundee Contemporary Arts (DCA) sy’n galluogi cynulleidfaoedd, artistiaid a chyfranogwyr i weld, profi a chreu. Gyda dau ofod oriel mawr hyfryd, dwy sgrin sinema lewyrchus, stiwdio argraffu brysur, rhaglen ddysgu sydd wedi ennill gwobrau, a rhaglen lawn o ddigwyddiadau, gweithdai, dosbarthiadau a gweithgareddau wedi’u hanelu at bob oed a gallu, DCA yw un o sefydliadau celf mwyaf llwyddiannus y DU.

Ewch i wefan DCA am wybodaeth mynediad

V&A Dundee

V&A Dundee yw amgueddfa ddylunio gyntaf yr Alban, ag iddi stori fyd-eang, yn ymchwilio i bwysigrwydd rhyngwladol dylunio ochr yn ochr â chyflwyno llwyddiannau rhagorol yr Alban o ran dylunio. Yn V&A Dundee ceir arddangosfeydd o safon fyd-eang ynghyd ag Orielau Dylunio parhaol yr Alban, a rhaglen newidiol o gomisiynau, digwyddiadau a gweithgareddau.

Ewch i wefan V&A Dundee am wybodaeth mynediad

Hospitalfield

Angorir rhaglen celfyddydau cyfoes Hospitalfield yn y celfyddydau gweledol ond mae hefyd yn annog gwaith rhyngddisgyblaethol. Mae Hospitalfield yn cynnal partneriaethau gwaith cryf yn genedlaethol a rhyngwladol a’r nod yw sicrhau bod Hospitalfield yn fan cyfarfod ac yn gatalydd diwylliannol ym mywydau gwaith artistiaid a gweithwyr creadigol proffesiynol yn yr Alban ac ymhell y tu hwnt.

hospitalfield.org.uk

Oriel McManus

Yn y McManus: Oriel Gelf ac Amgueddfa Dundee ceir golwg gyfareddol ar Dundee a gydag 8 oriel i’w crwydro, ceir cyfoeth o wybodaeth i’w darganfod yn ein harddangosfeydd celf, hanes a’r amgylchedd. Mae’r McManus yn trefnu rhaglen reolaidd o weithgareddau a digwyddiadau, yn cynnwys gweithgareddau crefft hwyliog gan y tîm Dysgu Creadigol and a theithiau tywys difyr y tu ôl i’r llenni gan yr Uned Casgliadau.

Ewch i wefan Oriel McManus am wybodaeth mynediad

Oriel Cooper

Cydnabyddir Oriel Cooper yng Ngholeg Celf a Dylunio Duncan of Jordanstone Prifysgol Dundee yn rhyngwladol fel llwyfan nodedig yn yr Alban am ei hymchwil curadurol radical, ei hymagwedd ryngwladol a’i ffocws ar drafodaeth feirniadol mewn celf a diwylliant cyfoes. Gan annog crynhoi gwybodaeth o ddisgyblaethau gwahanol, mae rhaglen amrywiol Oriel Cooper yn ennyn ymgysylltu beirniadol parhaus a thrylwyr. Gyda phedwar gofod oriel ar gyfer y rhaglen integredig o gomisiynau newydd, arddangosfeydd, prosiectau oddi ar y safle, digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, cyfnodau preswyl artistiaid/awduron a chyhoeddi, mae model unigryw newydd Oriel Cooper o guradu, sydd wedi’i seilio mewn strategaethau cwmpasog, cyfranogol dan arweiniad prosesau wedi arwain at brosiectau gydag artistiaid, curaduron a chyrff o fri rhyngwladol. Gan gydnabod pryderon gwleidyddol cyfredol mae arddangosfeydd a rhaglen digwyddiadau a phrosiectau cyhoeddi Oriel Cooper yn edrych ar ehangder llawn effeithiau creadigol, cymdeithasol ac addysgol ymarfer celfyddydau cyfoes.

Mynediad: Ceir dau lawr yn yr oriel. Ar y llawr cyntaf ceir mynediad â ramp a thoiled anabl. Mae’r ail lawr yn hygyrch â lifft a mynediad cadair olwyn gyda’r dringwr grisiau. Mae fersiynau print bras o wybodaeth taflenni’r arddangosfeydd ar gael, holwch y Tywyswyr. Os oes gennych ymholiadau am fynediad, cysylltwch â exhibitions@dundee.ac.uk

www.dundee.ac.uk/cooper-gallery