Gweithdy Hyfforddi Gwerth Cymdeithasol

Deall sut i fesur costau, buddion a gwerth a grëir gan ymyriadau celfyddydau ac iechyd

Amgueddfa Lofaol y Pwll Mawr, Blaenafon, Torfaen
Dydd Mercher 11 Medi, 10:00 am – 1:00 pm
https://museum.wales/bigpit/visit/location/

Ystafell Gyfarfod Ardudwy, Adeilad Ardudwy, Prifysgol Bangor
Dydd Mercher 2 Hydref, 10:00 am – 1:00 pm

Mewn hinsawdd o gyllidebau cyfyngedig a diwygiadau strwythurol mewn awdurdodau lleol, mae angen sicrhau gwell dealltwriaeth o’r hyn mae pobl yn rhoi gwerth arno wrth benderfynu sut i ddyrannu adnoddau.

Mae’n bosibl nad yw dulliau gwerthuso cost effeithiolrwydd traddodiadol yn cofnodi gwerth llawn gweithgareddau fel mentrau celf sy’n anelu at wella iechyd a llesiant, gan fod y buddion yn gallu bod yn anodd eu mesur a gall effeithio nid yn unig ar yr unigolyn sy’n cymryd rhan ond hefyd y bobl yn eu rhwydwaith ehangach.

Mae dadansoddi enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad yn fframwaith sy’n ceisio sefydlu’r gwerth cymdeithasol ehangach a grëir gan fenter drwy werthuso ei heffaith ar yr economi, yr amgylchedd a’i phobl.

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig trosolwg o werth cymdeithasol (SROI) a pham ei fod yn bwysig mesur y costau, y buddion a’r gwerth a grëir gan ymyriadau; gyda chanllaw i’r camau ar gyfer cynnal dadansoddiad SROI yn defnyddio astudiaethau achos ac ymarferion grŵp rhyngweithiol. Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno gan Ned Hartfiel, Carys Jones ac Eira Winrow o Ganolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor.

Ffi cynrychiolwyr

£35 sefydliadau/awdurdodau lleol/byrddau iechyd
£25 ymarferwyr llawrydd

Lluniaeth ysgafn yn unig

Llefydd cyfyngedig, argymhellir archebu’n gynnar

Cyfranwyr

Carys Jones
Mae Carys yn Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl sicrhau BSc mewn Economeg o Brifysgol Warwick, ymunodd Carys Jones â Phrifysgol Bangor yn 2009 i ymgymryd â PhD mewn Economeg Iechyd, gan astudio mesuriadau ansawdd bywyd gofalwyr teuluol pobl â dementia. Ar ôl cwblhau ei PhD, mae Carys wedi parhau’n ymchwilydd yn CHEME ac wedi gweithio ar nifer o astudiaethau’n canolbwyntio ar ddementia, heneiddio a mesur gwerth.

Eira Winrow
Mae Eira yn Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddi radd BA (Anrh) dosbarth cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol, ac MA mewn Polisi, Ymchwil a Gwerthuso. Yn ogystal â’i gwaith yn CHEME, mae Eira yn cwblhau PhD mewn Economeg Iechyd, gyda ffocws ar dai ac iechyd yn y DU. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys Ymchwil Ansoddol mewn Economeg Iechyd, yn ogystal ag Economeg Iechyd mewn Tai, Trais Domestig ac Ymyriadau Cymdeithasol.

Ned Hartfiel
Mae Ned yn Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl sicrhau MSc mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, cwblhaodd Ned PhD mewn Economeg Iechyd yn 2016, oedd yn cynnwys dadansoddiad o’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) mewn ymyriad yn seiliedig ar yoga ar gyfer lleihau poen cefn a gwella llesiant staff y GIG. Ar hyn o bryd mae Ned yn gwerthuso nifer o brosiectau SROI ar ran Cyngor Sir Conwy, Cyngor Sir Gwynedd a Llywodraeth Cymru.

Canolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor

Ein gwaith
Mae’r Ganolfan Gwerth Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyngor, cefnogaeth, hyfforddiant, ymgynghori a chymorth gydag ysgrifennu cynigion i helpu sefydliadau i nodi, mesur a rhoi gwerth ar ganlyniadau pwysig a brofir gan randdeiliaid.

Ein profiad
Gyda phrofiad helaeth mewn economeg iechyd, Mae’r Ganolfan yn cynhyrchu adroddiadau dwyieithog yn dadansoddi’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) sy’n cynnwys canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn dadansoddiad cost a budd traddodiadol. Ein nod yw datblygu pecyn cymorth economeg iechyd, gan gydnabod y gwerth cymdeithasol a gynhyrchir ar draws sectorau.

Ein dull gweithredu
Mae ein dull gweithredu’n cynnwys gweithio gyda sefydliadau i ddeall beth sydd wedi newid a rhoi gwerth ar y newidiadau hynny. Rydym ni’n dilyn saith egwyddor SROI, sy’n golygu y gallwn gymharu gwerth ariannol y buddion â chostau perthynol. Mae cymhareb budd-cost o 3:1, er enghraifft, yn nodi bod buddsoddiad o £1 yn creu £3 o werth cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i socialvalue.bangor.ac.uk