Oriel Anywhere: An Oriel Myrddin Podcast

Join Oriel Myrddin Gallery for ‘Oriel Everywhere’,  a musical podcast where you can listen and respond to music inspired by the natural world.

Take time out for a little bit of mindful drawing with a beautiful composition ‘Perlau Glaw’ inspired by the rain and played on the harp by Mared Emlyn.

Before the podcast:

You will need:

 • A piece of paper
 • Pencil or pen
 • Coloured pencils or pens

You need to have a little space to work where you can get comfortable, an outside space is perfect for being inspired by nature. If you can’t get outside, try sitting near a window. Somewhere quiet would be great, otherwise try listening using headphones to help you concentrate.

This activity will take you about 8 minutes.

We think this activity would be great for KS1 students and KS2 students might enjoy it too.

After the podcast:

If you enjoyed this podcast you might like to look at the work of these artists who also created abstract art:

 • Wassily Kandinsky
 • Barbara Hepworth
 • Elaine De Kooning

If you enjoyed the music in this podcast you could try looking up ‘Takamitsu’ on youtube. Or follow the link here.

This activity has been supported by Engage Cymru.


Ymunwch ag Oriel Myrddin ar gyferpodlediad cerddorol ‘Oriel O Gwmpas’  lle gallwch wrando ac ymateb i gerddoriaeth sydd wedi’i hysbrydoli gan y byd naturiol.

Cymerwch amser i wneud ychydig o dynnu llun yn feddylgar gyda chyfansoddiad hardd wedi’i ysbrydoli gan y glaw ‘Perlau Glaw’ a’i chwarae ar y delyn gan Mared Emlyn.

Cyn y podlediad:

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Darn o bapur
 • Pensil neu ysgrifbin
 • Pensiliau neu feiros lliw

Bydd angen i chi gael ychydig o le i weithio a rhywle lle byddwch yn gyfforddus, mae llecyn yn yr awyr agored yn berffaith ar gyfer cael eich ysbrydoli gan natur. Os na allwch fynd allan, ceisiwch eistedd ger ffenestr. Byddai rhywle tawel yn wych, fel arall ceisiwch wrando gan ddefnyddio clustffonau i’ch helpu i ganolbwyntio.

Bydd y gweithgaredd hwn yn cymryd tua 8 munud.

Rydyn ni’n credu y byddai’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer disgyblion Sylfaen a gallai disgyblion CA2 ei fwynhau hefyd.

Ar ôl y podlediad:

Os gwnaethoch chi fwynhau’r podlediad hwn efallai y byddwch yn hoffi edrych ar waith yr artistiaid hyn a greodd gelf haniaethol hefyd:

 • Wassily Kandinsky
 • Barbara Hepworth
 • Elaine De Kooning

Os gwnaethoch chi fwynhau’r gerddoriaeth yn y podlediad hwn fe allech chi drio chwilio am ‘Takamitsu’ ar YouTube. Dilynwch y ddolen gyswllt isod.

Cefnogwyd y gweithgaredd hwn gan Engage Cymru.

This event is open to the public.