Social prescribing and the arts

Have you heard of Social Prescribing and want to know where the arts fit?

 • Are you interested in setting up an Arts on Prescription programme and want to know who to partner with and how to get it off the ground?
 • Are you already delivering Arts on Prescription and want to improve and grow your programme?

Arts on Prescription forms part of the Social Prescribing model whereby GPs, nurses and other care workers refer people to a range of community-based, non-clinical services as a way of addressing their health and wellbeing needs in a holistic way.

Social prescribing schemes often involve a variety of activities — volunteering, community education, gardening, healthy eating, exercise — usually provided by the voluntary sector.

This workshop will focus on the role the arts play within Social Prescribing.

 • We will look at how Social Prescribing and Arts on Prescription fit within wider health and care policy including NHS Wales’ A Healthier Wales: Our Plan for Health and Social Care.
 • We will examine the evidence base in order to better understand how Arts on Prescription is being used to address specific health and wellbeing needs.
 • Through a series of Case Studies, we will look at how Arts on Prescription works in order to better understand the opportunities and the challenges of setting up a new project.

The day will be led by Jane Willis, Director of arts in health consultancy Willis Newson. A pioneer of the arts and health field, Jane founded Vital Arts, the arts programme for Bart’s Health NHS Trust, in 1994. Since then, she has worked with more than 32 NHS Trusts and Health Boards, as well as with universities, galleries, museums and health leaders such as The Kings Fund and The Royal Society of Public Health to produce award-winning arts, health and wellbeing programmes.

She is particularly interested in developing creative solutions to strategic health needs and in supporting skills development within the sector.

Jane has evaluated Arts on Prescription programmes across the UK and recently worked with North Bristol NHS Trust to devise and evaluate Fresh Arts on Referral, thought to be the first Arts on Prescription programme in a hospital setting.

£70 organisations, £35 freelance practitioners


Rhagnodi Cymdeithasol a’r Celfyddydau

 • Ydych chi wedi clywed am Ragnodi Cymdeithasol ac yn awyddus i wybod sut mae’n berthnasol i’r celfyddydau?
 • Oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu rhaglen Celfyddydau ar Bresgripsiwn ac yn awyddus i wybod pwy i gael fel partner a sut i’w sefydlu?
 • Ydych chi eisoes yn cyflenwi Celfyddydau ar Bresgripsiwn ac yn dymuno gwella a thyfu eich rhaglen?

Mae Celfyddydau ar Bresgripsiwn yn rhan o’r model Rhagnodi Cymdeithasol lle mae meddygon teulu, nyrsys a gweithwyr gofal eraill yn atgyfeirio pobl at amrywiaeth o wasanaethau cymunedol, anghlinigol fel ffordd o ymdrin â’u hanghenion gofal a llesiant mewn modd cyfannol.

Yn aml mae cynlluniau Rhagnodi Cymdeithasol yn cynnwys amrywiol weithgareddau – gwirfoddoli, addysg gymunedol, garddio, bwyta’n iach, ymarfer corff – a ddarperir fel arfer gan y sector gwirfoddol.

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar y rôl mae’r celfyddydau’n ei chwarae o fewn Rhagnodi Cymdeithasol.

 • Byddwn ni’n edrych ar sut mae Rhagnodi Cymdeithasol a Celfyddydau ar Bresgripsiwn yn cyd-fynd â pholisi iechyd a gofal ehangach gan gynnwys Cymru Iachach: Ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol GIG Cymru.
 • Byddwn yn edrych ar y sail tystiolaeth er mwyn deall yn well sut y caiff rhaglen y Celfyddydau ar Bresgripsiwn ei defnyddio i fynd i’r afael ag anghenion iechyd a llesiant penodol.
 • Drwy gyfres o Astudiaethau Achos, byddwn yn edrych ar sut mae Celfyddydau ar Bresgripsiwn yn gweithio er mwyn deall  yn well y cyfleoedd a’r heriau sydd ynghlwm â sefydlu prosiect newydd.

Arweinydd y dydd fydd Jane Willis, Cyfarwyddwr y cwmni ymgynghori celfyddydau ac iechyd Willis Newson. Mae Jane yn arloeswr ym maes y celfyddydau ac iechyd a hi sefydlodd Vital Arts, rhaglen celfyddydau ac iechyd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Bart’s yn 1994. Ers hynny, mae wedi gweithio gyda thros 32 o Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd, yn ogystal â gyda phrifysgolion, orielau, amgueddfeydd ac arweinwyr iechyd fel The Kings Fund a The Royal Society of Public Health i gynhyrchu rhaglenni celfyddydau, iechyd a llesiant sydd wedi ennill gwobrau.

Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu datrysiadau creadigol i anghenion iechyd strategol a chefnogi datblygu sgiliau yn y sector.

Mae Jane wedi gwerthuso rhaglenni Celfyddydau ar Bresgripsiwn ar draws y DU ac yn ddiweddar bu’n gweithio gydag Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Bryste i ddyfeisio a gwerthuso Fresh Arts on Referral, a chredir mai dyma’r rhaglen Celfyddydau ar Bresgripsiwn gyntaf mewn lleoliad ysbyty.

£70 sefydliadau, £35 ymarferwyr llawrydd

WAHWN, the Wales Arts Health & Well-being Network, is coordinated by Engage Cymru with funding from the Arts Council of Wales.