The question of quality

Do you want to be able to articulate, advocate for and improve the quality of your work?

If you are working in the field of arts, health and wellbeing and want to develop a clearer understanding of what ‘excellent’ means in relation to the quality of your work, this workshop is for you.

Facilitated and taught by Jane Willis, Director of arts in health consultancy Willis Newson, we will explore what we mean by quality in the context of arts, health and wellbeing and why it is important. We will examine whether quality make a difference to the impacts and outcomes of a project and look at ways in which we might seek to embed and evidence quality in our work.

By the end of the day, you will have developed a clear understanding of the quality indicators specific and relevant to your own work and will better understand how you can embed these in your practice.

We will explore the conditions necessary to deliver high quality projects and look at how we can use a reflective approach to evaluation to ensure that we continue to learn, improve and develop.

A pioneer of the arts and health field, Jane founded Vital Arts, the arts programme for Bart’s Health NHS Trust, in 1994. Since then, she has worked with more than 32 NHS Trusts and Health Boards, as well as with universities, galleries, museums and health leaders such as The Kings Fund and The Royal Society of Public Health to produce award-winning arts, health and wellbeing programmes.

She is particularly interested in developing creative solutions to strategic health needs and in supporting skills development within the sector. Working with Professor Norma Daykin at the University of Tampere, Finland, she has contributed to improved evaluation practice within the sector through research programmes, training and resources including www.creativeandcredible.co.uk

£70 organisations, £35 freelance practitioners


Cwestiwn Ansawdd

A hoffech chi allu mynegi, eiriol ar ran, a gwella ansawdd eich gwaith?

Os ydych chi’n gweithio ym maes y celfyddydau, iechyd a lles ac yn dymuno datblygu dealltwriaeth gliriach o’r hyn mae ‘rhagorol’ yn ei olygu mewn perthynas ag ansawdd eich gwaith, dyma’r gweithdy i chi.

Hwylusir ac addysgir y gweithdy gan Jane Willis, Cyfarwyddwr y cwmni ymgynghori celfyddydau ac iechyd Willis Newson, a byddwn yn edrych ar yr hyn rydym ni’n ei olygu wrth sôn am ansawdd yng nghyd-destun y celfyddydau, iechyd a lles a pham fod hyn yn bwysig. Byddwn yn archwilio a yw ansawdd yn gwneud gwahaniaeth i effeithiau a chanlyniadau prosiect ac yn edrych ar ffyrdd y gallem geisio gwreiddio a thystio ansawdd yn ein gwaith.

Erbyn diwedd  y dydd, byddwch wedi datblygu dealltwriaeth glir o’r dangosyddion ansawdd sy’n benodol ac yn berthnasol i’ch gwaith chi a byddwch yn deall yn well sut y gallwch wreiddio’r rhain yn eich ymarfer.

Byddwn yn archwilio’r amgylchiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflenwi prosiectau ansawdd uchel ac yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio ymagwedd adfyfyriol i sicrhau ein bod yn parhau i ddysgu, gwella a datblygu.

Mae Jane yn arloeswr ym maes y celfyddydau ac iechyd a hi sefydlodd Vital Arts, rhaglen celfyddydau ac iechyd Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Bart’s yn 1994. Ers hynny, mae wedi gweithio gyda thros 32 o Ymddiriedolaethau GIG a Byrddau Iechyd, yn ogystal â phrifysgolion, orielau, amgueddfeydd ac arweinwyr iechyd fel The Kings Fund a The Royal Society of Public Health i gynhyrchu rhaglenni celfyddydau, iechyd a llesiant sydd wedi ennill gwobrau.

Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu datrysiadau creadigol i anghenion iechyd strategol a chefnogi datblygu sgiliau yn y sector. Gan weithio gyda’r Athro Norma Daykin ym Mhrifysgol Tampere, y Ffindir, mae wedi cyfrannu at well ymarfer gwerthuso yn y sector drwy raglenni ymchwil, hyfforddi ac adnoddau gan gynnwys www.creativeandcredible.co.uk.

£70 sefydliadau, £35 ymarferwyr llawrydd

WAHWN, the Wales Arts Health & Well-being Network, is coordinated by Engage Cymru with funding from the Arts Council of Wales.