Ymddiriedolwyr Engage

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, yn dymuno penodi ymddiriedolwyr newydd i ymuno â’n Bwrdd sefydledig ac ymroddgar ym mis Tachwedd 2019. Mae’r Bwrdd, sy’n cyfarfod bob chwarter, yn cynnwys 15 o aelodau.

Hoffem dderbyn ceisiadau gan unigolion (gan gynnwys artistiaid gweithredol) sydd â gwybodaeth ac arbenigedd ym maes addysg celfyddydau gweledol ac addysg orielau. Yn benodol, rydym ni’n dymuno cael ceisiadau gan gydweithwyr yng Nghymru, yr Alban neu un o ranbarthau Lloegr (y tu allan i Lundain).

Engage

Engage yw’r brif gymdeithas broffesiynol ym maes addysg orielau gydag o ddeutu 900 o aelodau yn y DU a thramor. Mae Engage yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac yn derbyn cyllid gan Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru a nifer o ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Cenhadaeth

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau

Gweledigaeth

Rydym ni’n cefnogi addysgwyr yn y celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau.

Gwerthoedd

 • Cymuned
 • Arweinyddiaeth
 • Cynwysoldeb

Ar hyn o bryd mae Engage yn gweithio ar draws pedair prif ffrwd:

 • Eiriolaeth — cyflwyno’r achos i randdeiliaid a chyllidwyr ar ran addysg orielau a’r adnoddau sydd eu hangen i’w chyflenwi;
 • Lledaenu — rhannu ymarfer addysg orielau gydag a thu hwnt i sectorau’r celfyddydau gweledol ac addysg yn y DU ac yn rhyngwladol;
 • Datblygiad proffesiynol — cefnogi gweithwyr proffesiynol ym maes addysg orielau a chydweithwyr mewn meysydd cysylltiedig ar bob lefel o brofiad;
 • Ymchwil a gweithgareddau — cefnogi datblygiad ymarfer oriel arloesol drwy weithio gydag orielau a lleoliadau celfyddydau gweledol ar draws y DU ac yn rhyngwladol

• Eiriolaeth – cyflwyno’r achos i randdeiliaid a chyllidwyr ar ran addysg orielau a’r adnoddau sydd eu hangen i’w chyflenwi;
• Lledaenu – rhannu ymarfer addysg orielau gydag a thu hwnt i sectorau’r celfyddydau gweledol ac addysg yn y DU ac yn rhyngwladol;
• Datblygiad proffesiynol – cefnogi gweithwyr proffesiynol ym maes addysg orielau a chydweithwyr mewn meysydd cysylltiedig ar bob lefel o brofiad;
• Ymchwil a gweithgareddau – cefnogi datblygiad ymarfer oriel arloesol drwy weithio gydag orielau a lleoliadau celfyddydau gweledol ar draws y DU ac yn rhyngwladol

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith, ewch i engage.org/about

Rolau a chyfrifoldebau Bwrdd Engage

Rôl Bwrdd Engage yw:

 • Sicrhau bod Engage yn gweithredu o fewn gofynion cyfreithiol ac ariannol cwmni a sefydliad elusennol;
 • Bod yn gyfrifol am lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol Engage;
 • Pennu polisïau;
 • Cytuno ar y gyllideb flynyddol a phenderfynu ar unrhyw faterion sylweddol yn ymwneud ag adnoddau;
 • Cymeradwyo’r cyfrifon blynyddol;
 • Penodi staff uwch;
 • Monitro perfformiad yn erbyn amcanion a thargedau a gytunir;
 • Cynrychioli a hyrwyddo Engage yn allanol;
 • Cynorthwyo gyda chodi arian o’r sectorau cyhoeddus a phreifat;
 • Cydymffurfio â’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu (dogfennau llywodraethu rheoleiddiol Engage).

Mae’r Bwrdd yn cynnwys aelodau sydd â chyfrifoldebau a rolau arbennig, a’r rolau allweddol yw Cadeirydd, Is-Gadeirydd a Thrysorydd.

Disgrifiad o Rôl Ymddiriedolwr

Dyletswyddau statudol pob ymddiriedolwr Engage yw:

 • Sicrhau bod Engage yn cydymffurfio â’r ddogfen lywodraethu, cyfraith elusennau, cyfraith cwmnïau ac unrhyw ddeddfwriaeth neu reoliadau perthnasol eraill;
 • Sicrhau bod Engage yn dilyn ei amcanion fel y’i diffinnir yn y ddogfen lywodraethu;
 • Sicrhau bod Engage yn defnyddio ei adnoddau at ddibenion ei amcanion yn unig;
 • Cyfrannu’n weithredol at rôl y Bwrdd yn cynnig arweiniad strategol cadarn i’r sefydliad, gosod polisïau cyffredinol, diffinio nodau, gosod targedau a gwerthuso perfformiad yn erbyn targedau a gytunir;
 • Diogelu enw da a gwerthoedd Engage;
 • Sicrhau gweinyddiaeth effeithiol ac effeithlon Engage;
 • Sicrhau sefydlogrwydd ariannol Engage;
 • Diogelu a rheoli eiddo Engage a sicrhau bod ei chronfeydd yn cael eu buddsoddi’n briodol;
 • Penodi a monitro perfformiad y Cyfarwyddwr.

Yn ogystal â’r dyletswyddau statudol uchod, dylai pob aelod o’r bwrdd ddefnyddio unrhyw sgiliau, gwybodaeth neu brofiad penodol i helpu’r Bwrdd i wneud penderfyniadau cadarn.

Gallai hyn gynnwys:

 • Craffu ar bapurau’r Bwrdd;
 • Arwain trafodaethau sy’n effeithio ar Engage a’r sector;
 • Canolbwyntio ar faterion allweddol;
 • Darparu arweiniad ar fentrau newydd;
 • Materion eraill lle mae gan yr ymddiriedolwr arbenigedd penodol.

Manyleb Ymddiriedolwr

 • Ymrwymiad i Engage a’i waith;
 • Parodrwydd i neilltuo amser ac arbenigedd;
 • Profiad o ddatblygu gweledigaeth strategol;
 • Barn dda, annibynnol;
 • Y gallu i feddwl yn greadigol a rhannu syniadau;
 • Parodrwydd i leisio barn;
 • Deall a derbyn dyletswyddau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd cyfreithiol ymddiriedolwr;
 • Y gallu i barchu cyfrinachedd;
 • Y gallu i weithio’n effeithiol fel aelod o dîm;
 • Parodrwydd i weithredu fel llysgennad ar ran Engage;
 • Cadw at saith egwyddor bywyd cyhoeddus Nolan: anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd ac arweinyddiaeth.

Tymor y Penodiad

Penodir Ymddiriedolwyr Engage am gyfnod o dair blynedd. Gellir gwasanaethu am uchafswm o ddau dymor o dair blynedd.

Swydd wirfoddol yw hon ac nid oes cydnabyddiaeth. Fodd bynnag gellir talu costau teithio a chostau llety pan fo angen.

Sut i Ymgeisio Os hoffech chi drafod y rôl hon yn gyfrinachol, ebostiwch y Cyfarwyddwr, Jane Sillis: jane.sillis@engage.org.

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfarfod â chynrychiolwyr o’r Bwrdd yn ail hanner mis Medi neu ddechrau mis Hydref.