FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Engaging with older people - Cymraeg

2009-10

Yn 2009-10, bu Engage Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol ar draws Cymru ar nifer o brosiectau ymchwil gweithredu yn canolbwyntio ar ymgysylltu â phobl hŷn ynysig yn gymdeithasol. Datgelodd adroddiad mapio engage Cymru yn 2009 mai dim ond 3% o orielau Cymru oedd yn gweithio’n rhagweithiol gyda phobl hŷn. Mewn ymateb i hyn, a Strategaeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn, cyflenwodd Engage Cymru gyfres o ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol yn canolbwyntio ar bobl hŷn yn ymgysylltu ag orielau, a chwe phrosiect ymchwil gweithredu pellgyrhaeddol mewn partneriaeth gyda’r awdurdodau lleol canlynol:

Gwynedd - Amgueddfa ac Oriel Gelf Bangor, yr artist Eleri Jones a phreswylwyr Cartref Gofal Plas Maesincla, Caernarfon
Sir Gaerfyrddin - Oriel Myrddin, yr awdur/bardd John Bilsborough a phreswylwyr dau gartref gofal
Ceredigion - Canolfan Celfyddydau Aberystywth, yr artist Becky Knight a phreswylwyr cartref gofal Bodlondeb
Rhondda Cynon Taf - Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon, yr artist Louise Carey ac Uned Dydd Cwmni Da i Bobl Hŷn
Abertawe - Oriel Gelf Glynn Vivian, yr artist Maureen O'Kane a grŵp o unigolion 50+ Casnewydd - Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, yr artist Helen Clifford a Grŵp Dysgu Amgen o bobl ifanc, a grŵp o fenywod hŷn BME
Ariannwyd y prosiectau gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Cyngor Celfyddydau Cymru (arian Loteri) a chyllid partneriaeth gan yr awdurdodau lleol.

Bu gofalwyr, artistiaid a rhanddeiliaid eraill yn cyfranogi yn y prosiectau ymchwil hyn fel ‘cyd-ymchwilwyr’. Roedd gan bob awdurdod lleol ei amcanion penodol ei hun, ond ar gyfer engage, yr amcanion eang cyffredinol oedd:

 • Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r celfyddydau gweledol ar draws Cymru i
 • gynulleidfa hŷn a allai fod â phrofiad cyfyngedig o gelf
 • Annog a datblygu creadigrwydd ymhlith y cyfranogwyr
 • Hybu cyfleoedd dysgu gydol oes
 • Gwella hunan-barch, hyder a rhyngweithio cymdeithasol cynyddol
 • Helpu i frwydro ynysu cymdeithasol, unigrwydd a diflastod

Mae pob un o’r amcanion uchod wedi’u cyflawni, ac mae’r manteision penodol i gyfranogwyr wedi cynnwys:

 • Rhyngweithio cymdeithasol cynyddol
 • Cynyddu hyder
 • Datblygu diddordebau mewn creadigrwydd
 • Darganfod eu horiel leol fel adnodd gwerthfawr
 • Gwell sgiliau symudedd/deheurwydd (yn enwedig pobl â phroblemau symudedd)
 • Cynnydd o ran gallu i wneud penderfyniadau a dewis, yn enwedig pobl â dementia (roedd tri o’r chwe phrosiect yn gweithio gyda phobl â dementia).

Canlyniadau annisgwyl:

Gofalwyr: mewn sawl achos ffurfiodd y gofalwyr gyswllt clos â’r prosiectau ac mewn un achos yn arbennig arweiniodd prosiect Gwynedd un gofalwr i ddatblygu ‘cert celf’ yn dilyn y prosiect, sydd erbyn hyn yn cael ei ddefnyddio’n rheolaidd gyda’r preswylwyr yn eu hystafelloedd. Mae hyn yn profi’n boblogaidd. Roedd y gofalwr wrth ei bodd â’r prosiect gan ei fod yn caniatáu iddi ‘gyfathrebu gyda’r preswylwyr heb fod ar sail feddygol neu angen yn unig’.

Teuluoedd: roedd aelodau teuluoedd preswylwyr cartrefi gofal wrth eu bodd yn gweld eu perthnasau’n ymgymryd â gweithgaredd creadigol ac wedi’u syfrdanu gan ansawdd y gwaith roedden nhw wedi’i gyflawni mewn ymateb i arddangosfeydd yn yr orielau.

Engaging with older people - Cymraeg
 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA