FacebookFacebook
FacebookFacebook

About Engage

Engage is the lead advocacy and training network for gallery education.

We support arts educators, organisations and artists to work together with communities in dynamic, open exchanges that give everyone the opportunity to learn and benefit from the arts.

Join now

Engaging with young people in Wales - Cymraeg

Reach the Heights Cymraeg

Yn ystod 2012-2013 bu Engage Cymru n gweithio gyda phum oriel partner ar draws Cymru i gyflenwi rhaglen Cyrraedd y Nod. Roedd y prosiectau hyn yn adeiladu ar raglen beilot Cyrraedd y Nod engage Cymru yn 2011.


Bydd adroddiad gwerthuso llawn ac astudiaethau achos ar gael yma yn fuan.

Newydd! Gwyliwch animeiddiadau a gwrandewch ar ddarnau sain a wnaed yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth fel rhan o r prosiect hwn


Darllenwch adroddiad gwerthuso 2011


Menter Llywodraeth Cymru yw Cyrraedd y Nod a r amcan yw lleihau r nifer o bobl ifanc yng Nghymru rhwng 11-19 oed sy n NEET (nad ydyn nhw mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth) neu sydd mewn perygl o hynny. Datblygwyd y prosiect i fanteisio ar gyfleoedd cyllido o raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yng Nghymru.

Roedd prosiectau engage Cymru yn annog pobl ifanc i ehangu eu dyheadau drwy ddarparu cyfleoedd iddyn nhw weithio gydag artistiaid, a gweld, deall a chyfranogi mewn amrywiol swyddogaethau yn yr orielau ac ystyried cyfleoedd addysg bellach neu swyddi yn y celfyddydau. Ym mhob un o r prosiectau, cyflawnodd y bobl ifanc amrywiaeth dda o sgiliau trosglwyddadwy ac ymarferol a helpodd y prosiectau yr orielau i ddatblygu partneriaethau newydd a chyfredol.


Cynlluniwyd prosiectau i gynorthwyo pobl ifanc i ail-ymgysylltu ag addysg, hyfforddiant a dinasyddiaeth weithredol, gan ddechrau ar daith at gyflogaeth. Roedd pob prosiect yn unigryw, ac yn cynnwys cyfleoedd i weithio gydag artistiaid fel Michael Brennand-Wood yng Nghanolfan Grefft Rhuthun; curadu eu harddangosfa eu hunain yn Oriel Myrddin a chreu ffilm animeiddio yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth.

" [Mae r prosiect hwn wedi cynnig] cyfle i amlygu r cyfraniad sylweddol sydd gan addysg celf i w wneud i ennyn diddordeb dysgwyr anfodlon. Gan weithio gyda phobl ifanc sydd â chefndiroedd heriol a phroblemau iechyd meddwl, mae n amlwg bod llawer yn chwilio am lais i gyfathrebu eu meddyliau a u profiadau. Mae gweithio gydag artistiaid a defnyddio gofod yr oriel i wneud eu datganiadau eu hunain yn eu rhyddhau a u grymuso."
- Louise Morgan, partner allanol, prosiect Oriel Myrddin

 • Home
  Terms and Conditions
  Cookie Policy
  Contact Us
  Supporters
 • Engage, the National Association for Gallery Education, is a charitable company limited by guarantee
 • Charity number: 1087471
  Company number: 4194208
  OSCR no. SC039719
 • Registered office:
  Rich Mix, 35 - 47 Bethnal Green Road,
  London E1 6LA